Mindig van remény! Projektünk "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével" című felhívás keretében a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, mint konzorciumvezető és a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia, mint konzorciumi tag magvalósításában jön létre.

A Projekt címe: Mindig van remény! A projekt kezdete 2018. január 1. és 2020. december 31-én zárul. Az EFOP-1.3.717-2017-00181 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk 44 901 568 Ft támogatást nyert el, a támogatás mértéke 100%-ban vissza nem térítendő támogatás. xxx

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AKADÁLYMENTES OLDAL
http://szeged-pleb.ofm.hu/

PLÉBÁNIAI CSOPORTOK

Házas Hétvége


A Házas Hétvége célja, hogy megújítsa, meger?sítse a keresztény házaspárok egymás iránti szeretetét, valamint a papok, szerzetesek kapcsolatát Istennel és a rájuk bízottakkal.   Célja, hogy a megújított párkapcsolatok által harmónia legyen a családban, hiszen a gyermekeknek is biztonságot és örömet jelent, ha szüleik egymás iránti szeretetét mindennap megtapasztalják. 

Gyakran látjuk, hogy még a jól m?köd? házasságokban is az évek során a kezdeti szerelem, szeretet elszürkül, elveszti erejét. Ahhoz, hogy újra vissza tudjunk térni az els? szeretetünkhöz, hogy megtaláljuk egymásban újra azt a csodát, amit a kezdetekkor láttunk, mindennap tudatosan tenni kell. Mindig újra dönteni kell a szeretet mellett, és els? helyre kell tennünk a fontossági sorrendben a házastársunkat (természetesen Isten után). Hogy ezt valóban meg tudjuk élni, segítenek bennünket a közösségi találkozások: a havonkénti kis csoportos (4-6 házaspár) összejövetelek, és az egész dél-alföldi közösséget (kb. 160 pár, 13 atya és szerzetes) érint? nagy programok, lelki napok, családos találkozók. 

A Házas Hétvége közösség már 30 éve van jelen Magyarországon, és 16 éve m?ködik Szegeden és több környékbeli településen. Az alsóvárosi plébániához tartozó házaspárok közül sokan (kb. 30 pár) tagjai ennek a közösségnek is. Kisebb és nagyobb programjainknak gyakran ad helyet a ferences plébánia. Hálásak vagyunk érte, hogy itt mindig készségesen és szeretettel fogadnak bennünket, így otthon érezhetjük magunkat.
                                                                                                               Kondé László és Margit

Rózsafüzér társulat Alsóvárosi csoportja


A pontos megalakulás idejét nem tudom, amire én emlékszem, az még Lajos atyát megel?z? István atya itt töltött káplánéveire vezethet? vissza, kb. az 1980-as évekre. Már akkor is voltak Rózsafüzéres koszorúk, de az sem lenne meglep?, ha már jóval korábbi id?höz kapcsolódna a megalakulás dátuma, hiszen Mária Kegytemplom vagyunk, országos búcsújáró hely. Ezért aztán a Mária tisztelet fontos kellene, hogy legyen, nem csak a Rózsafüzér Társulat tagjai számára. Sajnos az én tapasztalatom szerint a fiatalság körében egyáltalán nem népszer? imádkozni a Rózsafüzért, és ez által Égi Édesanyánk iránti szeretetünk sem válhat tökéletessé. Kár, hogy erre a hitoktatás nem fordít kell? figyelmet, de ez már az én gyerekkoromban is így volt. Ezért aztán az Üdvözlégyen kívül nem is ismerik a TITKOKAT, amik a mi Urunk Jézus Krisztus életével kapcsolatosak, a fogantatástól egészen Mária Mennyország Királynéjává koronázásáig.
Volt, aki azzal hárította el a koszorúba való belépésre a szíves invitálást - Még nem vagyunk elég öregek hozzá -, Tény, hogy valóban kevés a fiatal köztünk.
 
Magunkról: Minden hónap 2. vasárnapján találkozunk a templomban egy Rózsafüzér közös elimádkozására és a szokásos TITOKCSERÉRE. Ez 16:45, illetve 17:15, attól függ?en, hogy téli, vagy nyári miserend van. Kb. 60-70 f?s az Etelka néni és az én koszorúim létszáma.
Ezen kívül még rendszeresen imádkozzuk a KILENCEDEKET: februárban a Lurdes-it, adventben a Szepl?telen Fogantatást és a Szállást keres a Szent Családot.
Október hónap minden napján a zsolozsma el?tt 1-1 Rózsafüzért mondunk a napnak megfelel?t:
Vasárnap - a DICS?SÉGES-t,
hétf?n és szombaton - az ÖRVENDETES-t,
kedden és pénteken - a FÁJDALMAS-t,
csütörtökön - a VILÁGOSSÁG rózsafüzért kell imádkozni.
 
Szeptembert?l áprilisig 2 havonta a város összes Rózsafüzéresei találkozót tartanak, miden alkalommal más és más szegedi, vagy Szeged környéki templomban. Természetesen ezeken a találkozókon is a Sz?zanya legkedvesebb imájával és Szentmisével hódolunk Megváltónk édesanyjának. Ezek lezárása az immár 4-ik alkalommal megrendezett MÁRIA ZARÁNDOKLAT, május végén vagy június elején.
 
Korunkból adódóan sajnos fogy a létszám. A közülünk távozókat kis csapatunk néhány tagja elkíséri utolsó útján is. A temetési szertartás el?tti órában a családdal egyeztetve hangosan ill. csendben imádkozzuk a Fájdalmas Rózsafüzért, és kérjük Sz?zanyánk pártfogását a mennyei bíró el?tt.  
 
Imádkozásaink, találkozásaink mindenki számára nyitottak, s?t szívesen vesszük, ha társaságunkhoz csatlakoznak. Ehhez két fontos feladatot kell teljesíteni:
1. Szeretni és tisztelni kell Sz?z Máriát!
2. Naponta el kell imádkozni 1 tizedet a Rózsafüzér megfelel? titkával, ez nem több mint napi 5 perc. Ennyit meg kell hogy érjen az  ü d v ö s s é g ü n k !
 
Ez nem is olyan rövid, pedig csak a lényeget írtam. Nagyon röviden: imádkozós csapat vagyunk, akik a találkozások alkalmával imával fohászkodnak Égi Édesanyánkhoz a kért kegyelmek elnyeréséért.

Körhinta


A Körhinta nev? közösség 2003. ?szén indult, tehát jubileumi év az idei!
Achilles testvér összehívta azokat a párokat, akik azokban az években a plébánián kötöttek házasságot, illetve jártak jegyes oktatásra. ? kért fel minket - Keszeli Sándort és Ilonát -, hogy amennyiben ezekb?l a házasokból kialakul egy kis csoport, fogjuk össze azt. Így is tettünk. Állandó tagjaink is vannak, de természetesen nagy a cserél?dés is. (Innen a nevünk.)

A csoport lassan közösséggé formálódott. Kéthetente pénteken jövünk össze a plébánia, lehet?leg legnagyobb termében, hiszen immár 13, egyre b?vül? tétszámú család tartozik hozzánk. (Hála Istennek!) Ilyenkor valamilyen témát dolgozunk fel, lehet?leg interaktív módon, és imádkozunk. Gyermekeinket addig kedves fiatalokra bízzuk a szomszédos teremben.

A pénteki alkalmakon kívül id?nként kötetlen együttléteket is szervezünk, valamint segítjük egymást olyankor, ha családi életeseményeink azt megkívánják. Ünnepelni és játszani is nagyon szeretünk együtt. 

Sz?z Mária Szepl?telen Szívé és Szent József csoport

 
 
A Sz?z Mária Szepl?telen Szívér?l és Szent Józsefr?l nevezett magzatment? imacsoport kifejezetten a megfogant magzatok megszületéséért imádkozik minden hónap els? szerdáján. 
 
Regisztrált tagja az imaközösségnek 12 f?.
 
Az imádság során felajánljuk magunkat két véd?szentünknek Sz?z Máriának és Szent Józsefnek. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk a megfogant magzatokért, ami által "minden b?nöst és minden nemzetet a Sz?zanya Szepl?telen Szívéhez kapcsolunk". 
 
Végül az életvéd? litániát imádkozzuk.
 
Terveink közt szerepel, ezeken a napokon - minden hónap els? szerdáján -, szentmisét is felajánlani a megfogant magzatok megszületéséért.
 
Felvettük a kapcsolatot Dr. Téglásy Imrével az Alfa Szövetségben, aki könyvekkel segíti az imacsoportot. http://alfaszovetseg.hu/
 
Ezek a könyvek:
 
 A medd?ség keresztútja
 
 Miért sírsz Mirjam? /Az abortuszt követ? szenvedésr?l/
 
Mindkét könyv kikölcsönözhet? imacsoportunktól, ill. további példányokat tudunk kérni, ha 
 
szükséges.
 
Az imacsoport nyitott, minden imádkozót szeretettel várunk. 

Két Szent Szív csoport

 
A Két Szent Szívr?l nevezett karizmatikus imacsoport 1996-ban jött létre egy Szentlélek Szemináriumot követ?en. 
 
Jelenleg 17 regisztrált tagunk van, akik közül 6-8 f? rendszeresen jár a város különböz? részeib?l, s?t van, aki Bordányból érkezik.
 
A csoport karizmája a közbenjárás és engesztelés.
 
Minden hétf?n tartjuk a közösségi összejövetelünket. 4-t?l fél óra szentségimádást végzünk, utána a 7-es teremben folytatjuk az imádkozást. Dics?ít? énekeket énekelünk, Szentírásból olvasunk fel részletet, hálaadó, kér? imáinkkal járulunk az Úr elé, beszámolunk a korábbi imameghallgatásokról. Az este 6os Szentmisével fejez?dik be az alkalom.
 
Az éppen aktuális névnapokat megünnepeljük, és a karácsonyt is egy közös ünneppel várjuk. 
 
Minden hónap utolsó hétf?jén a szentségimádást a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszióért - kiegészítve más missziókkal -, ajánljuk fel. A misszióról itt olvasható ismertetés: 
 
http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0309/hitv030925.htm
 
Minden év december 28-án engesztelésül keresztutat és szentségimádást végzünk a meg nem született magzatokért, ill. az abortuszok áldozataiért. 
 
Ugyancsak imacsoportunk kezdeményezte egy plakett elhelyezését az Alsóvárosi temet?ben. 
 
A magzat mártírok emléktábláját 2012. tavaszán szentelte fel Kamill atya.
 
Minden évben karácsonyra és húsvétra megajándékozunk egy nagyon szegény asszonyt élelemmel. Más szegényeket is alkalmanként támogatunk ruhanem?vel, élelemmel, imával, gyerekeknek játékot küldünk, imáinkban hordozzuk ?ket. 
 
A vörös iszap károsultjaitól kezdve, az autistasegít? központon át, a mostani árvíz károsultjainak - és egyéb nagyobb katasztrófa alkalmával is -, az imacsoport szerény pénzadományt ajánlott fel. 
 
A nyári hónapokban szünetet tartunk, s f?ként az unokák felé fordulva, családunk körében végzünk szolgálatot.


 
szeged-pleb.ofm.hu © 2013, Minden jog fenntartva. | szeged.pleb@gmail.com | Honlap és webáruházfejlesztés: www.radirsoft.hu